EL PROJECTE


Un viatge inoblidable per apassionar-se per la llengua i la literatura!

El projecte Situacions aborda tots els sabers curriculars de Llengua Catalana i Literatura des d’una perspectiva competencial. Partint de contextos reals, un personatge presenta una situació inicial i guia l’alumnat en un procés d’aprenentatge actiu i significatiu.

Al llarg de totes les situacions, l’alumnat rep diferents eines enriquides amb textos i recursos gràfics i audiovisuals. Un fil narratiu que desemboca en un projecte, associat a competències clau i específiques i vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible.


 • Aplica els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge.
 • Treballa la competència digital.
 • Desenvolupa competències clau i competències específiques.
 • Facilita l’aprenentatge interdisciplinari.
 • Fomenta la resolució col·laborativa de problemes reals.
 • Inclou l’aprenentatge-servei en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Ofereix una avaluació formativa i metacognitiva.
Situacions
Situacions

1. Situació inicial d’aprenentatge

Un personatge-guia presenta la situació inicial, oferint un fil conductor narratiu al llarg de tota la unitat didàctica.

Situacions

Situacions

Situacions
2. Comença

L’alumnat mobilitza els sabers previs en una primera etapa, realitzant inferències i suposicions inicials sobre el que treballarà després.


Situacions

3. Eines

Al llarg de cada unitat didàctica l’alumnat rep diferents eines, associades a competències específiques i relacionades amb la situació inicial, que necessitarà per desenvolupar el projecte final:

 • Escoltar i dialogar
 • Llegir i escriure
 • Comunicació
 • Lèxic i semàntica
 • Gramàtica
 • Literatura

Situacions

Situacions

4. Projecte col·laboratiu final

El projecte col·laboratiu es va preparant progressivament amb cadascuna de les eines al llarg de la unitat. Això permet un aprenentatge significatiu que connecta tots els sabers i fomenta la implicació de l’alumnat.

Situacions

Situacions

5. Avalua el que has après

Una avaluació competencial i metacognitiva, amb una rúbrica de competències i una diana per valorar el treball individual, la resolució de problemes, el treball en equip i el producte final.


Situacions