EL PROJECTE


Descobreix una manera innovadora de fer matemàtiques i una eina amb la qual aconseguiràs que el teu alumnat gaudeixi amb l’aprenentatge, complint amb el currículum en competències matemàtiques.

A Situacions, un punt de partida connectat amb la realitat propera de l’alumnat desencadena l’activitat intel·lectual i permet l’adquisició autònoma i significativa dels sabers a través de preguntes.

D’aquesta manera, s’afavoreix el desenvolupament competencial i l’adquisició de valors en compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir de situacions que l’alumnat haurà de resoldre amb la transferència dels aprenentatges adquirits.

Situacions

1. Construcció de l’aprenentatge
Situacions
 • Plantejament. Una situació inicial i un repte són el punt de partida per a iniciar l’aprenentatge contextualitzat amb exemples de la vida real.

 • Reflexionem-hi!. En aquest apartat es proposa una bateria de preguntes que poden oferir més d’una possible resposta, totes incloses a la guia per al professorat. Un treball amb propostes de gamificació o materials manipulatius que fomenta el pensament creatiu, el dubte i la discussió.

 • Posem-ho tot en comú!. Un espai de reflexió conjunta en què es donarà resposta per escrit a les qüestions plantejades. Es valoren totes les idees de l’alumnat i s’analitzen per a la tria de les que són vàlides per a resoldre els reptes plantejats.
  Després de l’anàlisi a l’aula, els conceptes matemàtics prenen forma i l’alumnat anota les respostes de cada situació.

 • Ordenem les idees. A continuació, l’alumnat pot trobar al Llibre de consulta els conceptes matemàtics treballats de manera clara i ordenada.
Situacions

2. Transferència de l’aprenentatge
 • Ara, practiquem. A partir de les habilitats i sabers adquirits en l’etapa anterior, l’alumnat resoldrà activitats classificades en tres nivells de dificultat per a personalitzar l’aprenentatge. Des de la transversalitat es treballen els sabers curriculars com a eina per a la resolució: càlcul, nombres grans i petits, taules i gràfics, percentatges i unitats de mesura.
Situacions
Situacions

3. Producció final.
 • Activitat competencial. Una activitat contextualitzada com a producció final i demostració d’aprenentatge, que permet a l’alumnat posar en pràctica les competències que ha adquirit.
Situacions

4. Avaluació.
 • Avalua el que has après. Per acabar, una proposta que permet a l’alumnat desenvolupar la metacognició sobre el propi procés d’aprenentatge i valorar les competències i el grau de coneixement adquirit.
Situacions

5. Aprenentatge competencial


Totes les activitats del quadern estan dissenyades per ajudar l’alumnat en l’adquisició de les competències clau i competències específiques:


 • Resolució de problemes de la vida quotidiana aplicant diferents estratègies, anàlisi de les solucions i verificació de la validesa.

 • Pensament computacional amb recursos informàtics, aprenent a generar instruccions per resoldre problemes concrets.

 • Visió global i interdisciplinar de les matemàtiques com un tot integrat.

 • Transversalitat de les matemàtiques connectades amb la vida real.

 • Comunicació i representació individual i col·lectiva de conceptes, procediments i resultats.

 • Aprenentatge a partir de l’error i desenvolupament de destreses personals.

 • Aprenentatge col·lectiu i desenvolupament de destreses socials.