MATERIAL PER A L'ALUMNAT

Quadern
D'APRENENTATGE


El quadern és l’eix vehicular de Situacions i es basa en una metodologia d’aprenentatge constructivista, on l’alumnat aprèn de manera autònoma a partir de situacions reals i properes.

S’estructura en 5 grans blocs precedits d’un bloc introductori que dona a l’alumnat diferents estratègies de càlcul.


SituacionsLlibre
DE CONSULTA


El llibre consta de 9 temes amb tots els continguts curriculars exposats de manera ordenada i sintètica, acompanyats de nombrosos exemples per facilitar-ne la comprensió.

Una guia que complementa el quadern perquè connecta els continguts i el coneixement matemàtic assolit amb les situacions.

Un suport per a resoldre les diferents fases d’aprenentatge.


SituacionsProjecte
DIGITAL


Situacions
 • Un projecte digital complet i innovador on es fusiona el quadern d’aprenentatge i el llibre de consulta a totes les unitats didàctiques.
 • Navegació àgil i senzilla entre activitats, reptes i material de consulta.
 • Activitats de respostes obertes i tancades com a fil conductor del material digital.
 • Avaluació competencial i metacognitiva en format digital.
Situacions


edubook

: Accés a la nostra plataforma multidispositiu

edubook

Pots accedir de manera:

 • Online
 • Offline
 • A través de les nostres Apps per a tablets iOS i Android

 • app ios de edubook        app android de edubook

 • A través de les nostres Apps d'escriptori: Windows, Mac i Linux

Dual
Dual


Integració amb les plataformes digitalsIntegració dels nostres materials amb les principals plataformes digitals:

 • Integració amb Moodle, inclòs Moodle Centros
 • Integració amb Alexia, ClickEdu, Weeras i eScholarium
 • Integració amb Google Classroom

Dual