Adaptat a la LOMLOE
 • PROJECTE
 • CLAUS
  PEDAGÒGIQUES
 • MATERIALS

EL PROJECTE


Situacions és un projecte basat en metodologies actives que posa l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge.

A partir de situacions reals, planteja reptes i guia l'alumnat a través d’un itinerari didàctic en el qual es treballen les competències específiques i els sabers de la matèria.

CLAUS PEDAGÒGIQUES

 • Aplica els principis del Disseny universal d’aprenentatge
 • Treballa la competència digital
 • Desenvolupa competències clau i competències específiques
 • Facilita l’aprenentatge interdisciplinar
 • Fomenta la resolució colaborativa de problemes reals
 • Inclou l’aprenentatge-servei en compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Ofereix una avaluació formativa i metacognitiva
Situacions


Com s’aprèn amb Situacions?Aprenentatge autònom i significatiu dels continguts, on es parteix de l’observació i l’anàlisi d’un repte concret i el fil conductor són les activitats amb les quals es desenvolupen les competències.

Aprenentatge actiu: Learning by doing fomentant el pensament crític i involucrant l’alumnat amb metodologies actives: aprenentatge basat en projectes, flipped classroom, resolució de problemes, ludificacions i visual thinking.

Aprenentatge competencial: Aprenentatge interdisciplinar i aplicació dels coneixements per connectar amb la vida fora del centre i educar ciutadans del futur que participin activament en la vida econòmica, social i cultural.

MATERIALS

Quadern
D'APRENENTATGE


El quadern d’aprenentatge és l’eix vehicular de Situacions i es basa en una metodologia d’aprenentatge constructivista, on l’alumnat aprèn de manera autònoma mitjançant continguts significatius, reptes competencials i l’ús d’eines TIC.
 

Situacions


Situacions

Llibre de
CONSULTA


El llibre amb sabers curriculars essencials i sense activitats complementa el quadern i et serveix de suport per a resoldre les diferents fases d’aprenentatge.

Amb ell l’alumnat es situa directament en el context acadèmic històric i geogràfic.edubook

: Accés a la nostra plataforma multidispositiu

edubook

Pots accedir de manera:

 • Online
 • Offline
 • A través de les nostres Apps per a tablets iOS i Android

 • app ios de edubook        app android de edubook

 • A través de les nostres Apps d'escriptori: Windows, Mac i Linux

Dual
Dual


Integració amb les plataformes digitalsIntegració dels nostres materials amb les principals plataformes digitals:

 • Integració amb Moodle, inclòs Moodle Centros
 • Integració amb Alexia, ClickEdu, Weeras i eScholarium
 • Integració amb Google Classroom

DualSituacions En tot el projecte es treballen de manera transversal els Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per l'Unesco.